BARCODE SCANNER CS 1000

รายละเอียด

  • เป็นเครื่องอ่านชนิด LASER SCANNER
  • สามารถใช้แบบอัตโนมัติ และใช้มือกดยิง
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทาง USB
  • ออกแบบรูปทรงให้สวยงาม และเหมาะแก่การใช้งาน พร้อมทั้งมีขาตั้งให้ เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
  • Supports commonly used interfaces including USB.
  • Easy programming using Windows software or barcode.